Partnerzy portalu:
Poniedziałek: 22 lipca 2024

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne albo osoby, które mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną.

Monika Rydlewska

Ulga rehabilitacyjna - jakie wydatki można odliczyć w PIT za 2018 r.?

Jak rozliczyć w 2019 roku ulgę rehabilitacyjną i wydatki na leki, samochód, opiekę, sprzęt, rehabilitację? Możesz z niej skorzystać, jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Poniżej wskazujemy, jakie wydatki możesz odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym za 2018 r.

Ulga rehabilitacyjna – kto może skorzystać w 2019 roku?

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne albo osoby, które mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną.

W myśl prawa, osoba niepełnosprawna:

 • posiada orzeczenie o „zakwalifikowaniu” przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności;
 • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną;
 • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
 • orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 roku;

Osoba niepełnosprawna pozostająca na utrzymaniu podatnika – jej roczny dochód nie przekracza 12-krotności renty socjalnej (w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego). Taka osoba może być dla podatnika: współmałżonkiem, dzieckiem własnym, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem synową.

Co istotne, do dochodów osoby niepełnosprawnej nie zalicza się zasiłku pielęgnacyjnego oraz alimentów na rzecz dzieci:

 • małoletnich;
 • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
 • dorosłych do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty i przepisach o szkolnictwie wyższym obowiązujących także w innych niż Polska państwach, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub dochodów z kapitałów pieniężnych opodatkowanych jednolitą 19% stawką podatku w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Wydatki na cele rehabilitacyjne

Nie każdy wydatek dotyczący osoby niepełnosprawnej uprawnia do odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Jakie wydatki dają prawo do ulgi rehabilitacyjnej? Odliczeniu podlegają wyłącznie te, które zostały poniesione przez osobę niepełnosprawną lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę. Ponadto wydatki te muszą być wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Uprawniające do odliczeń wydatki dzielą się na:

 • wydatki nielimitowane – odliczeniu podlega cała wydatkowana kwota;
 • wydatki limitowane – kwotę przysługującego odliczenia oblicza się z uwzględnieniem „górnego” lub „dolnego” limitu kwotowego;

Limitowane wydatki na cele rehabilitacyjne

Do wydatków limitowanych należą:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł;
 • utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł;
 • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł;
 • leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. W tym przypadku odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł;

Odliczeniu nie podlegają wydatki, które w całości zostały sfinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z pieniędzy Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo w całości zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Wydatki nielimitowane na cele rehabilitacyjne

Należą do nich wydatki poniesione na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
 • odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego; pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej; zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
 • opłacenie tłumacza języka migowego;
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia;
 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne

– osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego;

– osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16. W tym wypadku  również innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego;

 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

– na turnusie rehabilitacyjnym;

– w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych;

– na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia;

Przedstawiony katalog wydatków (zarówno nielimitowanych jak i limitowanych) ma charakter zamknięty. Oznacza to, że odliczeniu podlegają tylko te wydatki na cele rehabilitacyjne, które zostały w nim wymienione.

Jakie dokumenty zbierać?

Wysokość wydatków na cele rehabilitacyjne jest ustalana na podstawie dokumentów, które potwierdzają ich poniesienie.

Mogą to być:

 • faktury;
 • rachunki;
 • dowody wpłat pocztowych;
 • potwierdzenia przelewów bankowych, o ile wynika z nich kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił;

Nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających wysokość wydatków w przypadku wydatków limitowanych związanych z:

 • opłaceniem przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa. A także osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
 • utrzymaniem psa asystującego;
 • używaniem samochodu osobowego.

Fiskus może jednak zażądać od podatnika, by ten wskazał osoby, którym zapłacono za pełnienie funkcji przewodnika. Może też poprosić o okazanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

 Jaką kwotę można odliczyć?

W przypadku wydatków:

 • nielimitowanych – podatnik odlicza kwotę faktycznie poniesioną,
 • ograniczonych „górnym” limitem kwotowym – podatnik odlicza kwotę faktycznie poniesioną, nie wyższą niż limit,
 • częściowo sfinansowanych (dofinansowanych) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych; zakładowego funduszu aktywności; Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia; zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz wydatków zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Podatnik może odliczyć różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi, a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy lub zwróconą w jakiejkolwiek formie,
 • na leki – podatnik odlicza różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Np. jeżeli w marcu na leki wydał 90 zł, to nie może dokonać odliczenia. Jeśli jednak w kwietniu na leki wydał 250 zł, to kwota odliczenia wynosi 150 zł).

Jak odliczyć?

W przypadku ulgi rehabilitacyjnej podatnik może dokonać odliczenia:

 • od dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej;
 • od przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;

Podatnik dokonuje odliczenia w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Należy do nich dołączyć formularz PIT/O – informację o odliczeniach.

Jeżeli w roku podatkowym, wśród wyżej wymienionych dochodów (przychodów), podatnik uzyskał dochody (przychody) z pozarolniczej działalności gospodarczej; działów specjalnych produkcji rolnej; najmu lub umów o podobnym charakterze, to z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać już w trakcie roku podatkowego. To znaczy przy obliczaniu zaliczki lub ryczałtu. „Ostatecznego” rozliczenia dokona jednak w zeznaniu podatkowym.

Odliczeniu od dochodu podlegają te wydatki, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów; nie zostały odliczone na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne albo nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie. I odwrotnie. Odliczeniu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podlegają wyłącznie te wydatki, które nie zostały odliczone od dochodu lub zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Kwota przysługującego odliczenia, w części w jakiej nie znalazła pokrycia w twoich dochodach (przychodach) w danym roku podatkowym nie podlega odliczeniu w kolejnych latach – podkreśla Ministerstwo Finansów.

 

Źródło:

1. https://nto.pl/ulga-rehabilitacyjna-2019-w-pit-za-2018-r-jakie-wydatki-na-cele-rehabilitacyjne-mozna-odliczyc-w-pit-samochod-leki-zmiany/ar/13851496?fbclid=IwAR2Pp7OTMR2axyFokg-rHVH0TXGOAEXNhKnQg-EiIjL2mSHNxSNSC5ysB2s

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe.

Zapisz się do newslettera

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.

Najważniejsze
informacje i porady
w podcastowej pigułce!