Komu przysługuje świadczenie 500+ dla osób niepełnosprawnych? Czy trzeba złożyć wniosek? Czy świadczenie podlega opodatkowaniu? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Komu przysługiwać będzie świadczenie uzupełniające?

Proponowane rozwiązanie kieruje się do osób:

  • które ukończyły 18 lat
  • których niezdolność do samodzielnej egzystencji stwierdzono określonym w projektowanej regulacji orzeczeniem,
  • które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub gdy wysokość tych świadczeń nie przekracza kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli dzisiaj 1100 zł.

Czy liczy się tutaj dochód z pracy?

Podczas rozpatrywania wniosku o świadczenie uzupełniające bierze się pod uwagę wyłącznie świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych przysługujące osobie z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Nie mówimy tu o dochodach na osobę w rodzinie.

Czy konieczne jest złożenie wniosku?

Tak, świadczenie przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej:

  • złożony do organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe,
  • a w przypadku osób nieposiadających prawa do świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub mających prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie orzeczenie musi posiadać osoba uprawniona do świadczenia?

Orzeczenie o:

  • całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i samodzielnej egzystencji
  • całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji.

Co jeśli mam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności?

Zgodnie z projektowaną regulacją osoby posiadające jedynie orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o świadczenie uzupełniające po uzyskania orzeczenia w ramach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt zakłada, że osoby posiadające w dniu wejścia w życie ustawy orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności będą mogły w ciągu 6 miesięcy wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie orzeczenia z zastrzeżeniem, że w przypadku jego wydania świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Po tym okresie ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego nastąpi na zasadach określonych w projektowanej ustawie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Kiedy będzie można składać wnioski?

Zgodnie z projektem ustawa wchodzi w życie 1 października br. Wtedy też możliwe będzie składanie wniosków o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Czy świadczenie będzie opodatkowane?

Projekt gwarantuje osobie uprawnionej wypłatę pełnej wysokości przyznanego świadczenia, czyli 500 zł. Świadczenie zwolnione będzie z opodatkowania, a organ wypłacający nie będzie mógł dokonywać potrąceń i egzekucji. Świadczenie nie będzie wliczać się też do dochodów. Na przykład przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego, świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej itd. Kwota świadczenia nie byłaby też zaliczana do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne

Ile osób zostanie objętych dodatkowym wsparciem?

Z szacunków MRPiPS wynika, że uprawnionych do świadczenia uzupełniającego będzie ok. 500 tys. osób.

W jaki sposób finansowane będzie świadczenie?

Świadczenie uzupełniające, koszty obsługi jego wypłaty oraz koszty obsługi wniosku sfinansuje Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.