Rusza bezpłatna akcja szczepień przeciw grypie m.in. dla personelu medycznego, farmaceutów, a także nauczycieli, seniorów czy pensjonariuszy DPS-ów.

W sezonie grypowym 2021/2022 Ministerstwo Zdrowia przeprowadza bezpłatną akcję szczepień m.in. dla personelu medycznego, farmaceutów, a także nauczycieli, seniorów czy pensjonariuszy DPS-ów

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022, w ramach zapobiegania grypie sezonowej i w czasie trwania epidemii COVID-19, będą realizowane nieodpłatne i dobrowolne szczepienia przeciw grypie dla poniższych grup:

 • osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą a także osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;
 • zatrudnieni a także osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
 • osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;
 • nauczyciele akademicy a także inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami; zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;
 • studenci a także doktoranci uczestniczący, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
 • osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;

Pacjenci

 • pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego; zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego; oddziału medycyny paliatywnej;
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
 • osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty; przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; placówce wsparcia dziennego; placówce opiekuńczo-wychowawczej; regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej; Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego; Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa; Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) a także członków ochotniczych straży pożarnych; ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;
 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;
 • osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

Co należy wiedzieć przed skorzystaniem z bezpłatnego szczepienia?

Wszystkie osoby uprawnione do bezpłatnego szczepienia muszą złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku wynikającego z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 na wzorze dostępnym na stronie.

Na szczepienie przeciw grypie nie ma skierowań. Wystarczy umówienie terminu wizyty w punkcie szczepień. Nie ma także zapisów przez system e-rejestracji. Termin wyznacza punkt szczepień podczas kontaktu z pacjentem.

 • Przy zapisie nie działa system e-rejestracji wykorzystywany przy rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19.
 • Na szczepienie należy się stawić zdrowym – bez objawów ostrej infekcji a także wysokiej gorączki.
 • Do wykonania szczepienia nie jest potrzebna recepta na szczepionkę.
 • Szczegółowe informacje dotyczące realizatorów programu są dostępne na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś do końca nasz artykuł. Jeżeli Cię zainteresował, to bądź na bieżąco i dołącz do grona obserwujących nasze profile społecznościowe. Obserwuj Facebook, Obserwuj Instagram.

 

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.