Jeśli Twoje dziecko jest w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25. roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, Program Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES jest dla Ciebie.

Do 30 marca Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES przyjmuje wnioski o przyznanie stypendium dla dzieci, które wskutek choroby lub wypadku są w ciężkim stanie klinicznym, korzystają z respiratora lub koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego lub innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a ich rodziny borykają się z trudną sytuacją finansową.

Procedury zostały tak zaplanowane, by jak najmniej obciążały wnioskodawców i stypendystów. Dopiero po analizie wniosków następuje kontakt z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu. Następnie kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają ją do weryfikacji – informuje Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin – jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Zwykle nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. Stypendium pełni rolę „pierwszej pomocy”, stabilizuje sytuację finansową rodziny i umożliwia zaplanowanie dalszych działań, mających trwale poprawić sytuację życiową.

Aktualnie Stowarzyszenie pomaga 22 rodzinom z całej Polski.

Jak złożyć wniosek

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a także jeśli uważasz, że sytuacja materialna Twojej rodziny jest trudna, jesteś potencjalnym adresatem naszej pomocy – tłumaczy Stowarzyszenie SPES.

Dofinansowanie może objąć:

 • zakup środków pomocniczych i leków;
 • czynsz;
 • zakup sprzętu specjalistycznego dla dziecka;
 • nabycie podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego;
 • zakup niezbędnych i ważnych życiowo sprzętów domowych;
 • tzw. wkład własny do likwidacji barier architektonicznych lub poniesienia innych wydatków poprawiających warunki mieszkaniowe;
 • kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe świadczeniobiorcy;
 • częściową spłatę kredytu lub pokrycie wkładu własnego przy zaciąganiu przez świadczeniobiorcę kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości;

Stypendium trafi do rodziny w formie comiesięcznego bądź kwartalnego zasiłku.

Jest możliwe, iż w przypadku pozyskania specjalistycznych dotacji (grantów) zewnętrznych, pomoc przyznawać będziemy w postaci bonów towarowych lub kart przedpłaconych, które rodzina będzie mogła realizować w sieci placówek partnerów naszego programu (mogą to być np. apteki) – tłumaczy Stowarzyszenie.

Ilość przyznawanych stypendiów jest uzależniona wyłącznie od ilości posiadanych przez Stowarzyszenie środków.

Składanie wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w formie elektronicznej. – Nie przyjmujemy wniosków przesyłanych do nas drogą korespondencyjną oraz składanych osobiście. Wniosek elektroniczny można wypełniać w kilku etapach – w każdej chwili jest możliwe zapisanie go np. w połowie i ponowne kontynuowanie wypełniania wniosku np. po kilku dniach – tłumaczy Stowarzyszenie SPES.

Istotą wniosku jest udzielanie odpowiedzi na zawarte w nim pytania, które dotyczą m.in.

 • dochodów rodziny;
 • sytuacji mieszkaniowej;
 • majątkowej;
 • problemów zdrowotnych dziecka;

Co istotne, na tym etapie nie ma konieczności gromadzenia dokumentów potwierdzających zawarte we wniosku informacje. Załącza się jedynie zdjęcie dziecka w ciężkim stanie klinicznym.

Kwalifikacja

Złożone drogą elektroniczną wnioski zostaną przeanalizowane przez Stowarzyszenie. – Wszyscy zostaną przez nas poinformowani mailowo o wynikach procesu rekrutacji – tłumaczy przebieg procedury SPES. Z rodzinami wstępnie zakwalifikowanymi do programu SPES nawiąże kontakt telefoniczny. Dopiero wówczas konieczne będzie przygotowanie dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową oraz stan zdrowia dziecka opisywane we wniosku.

Będą to między innymi:

 • deklaracje podatkowe wszystkich wspólnie zamieszkujących członków rodziny;
 • decyzje zasiłkowe;
 • zaświadczenia o dochodach z zakładów pracy;
 • opinia lokalnego ośrodka pomocy społecznej;
 • zaświadczenia lekarskie;
 • inne wskazane przez SPES dokumenty;

Przed przyznaniem pomocy, do rodzin po raz pierwszy wstępnie zakwalifikowanych do Programu zgłosi się przedstawiciel Stowarzyszenia. Cel wizyty to zapoznanie się z sytuacją rodziny w miejscu zamieszkania. W przypadku rodzin, które kontynuują uczestnictwo w Programie decyzję o konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania podejmuje koordynator programu po zapoznaniu się z wnioskiem – tłumaczy Stowarzyszenie.

Co istotne, stypendium przyznane przez Stowarzyszenie nie wymaga rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych środków decyduje rodzina. Przyznana dodatkowa pomoc w formie np. likwidacji barier architektonicznych, remontów mieszkań wymaga od rodziny dokumentowania i rozliczania wydatków.

Rejestracja wniosku o przyznanie stypendium

https://internal.spes.org.pl/dzieci/

 

Źródło:
 1. Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES, www. spes.org.pl

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.