Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły. Zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych udzielanych w ramach tej opieki – to główne założenia ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Nowe przepisy określają też zasady opieki stomatologicznej oraz opieki w szkole nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi.

Projekt ustawy zakłada zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły. Chodzi również o zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych udzielanych w ramach tej opieki. Nowe przepisy określają też zasady opieki stomatologicznej oraz opieki w szkole nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi.

Istota nowych rozwiązań

Opiekę zdrowotną nad uczniami sprawować będzie: lekarz dentysta, pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna. Świadczenia będą realizowane w gabinetach profilaktyki zdrowotnej. Natomiast opieka stomatologiczna – w szkolnych gabinetach stomatologicznych, gabinetach współpracujących zlokalizowanych poza szkołą lub dentobusach. Rodzice będą też mogli wybrać inne miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych przez lekarza dentystę.

Po raz pierwszy określono też szeroki zakres współpracy między rodzicami a pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną. A także zakres współpracy pomiędzy pielęgniarką, higienistką, dentystą a dyrektorem szkoły lub organem prowadzącym szkołę oraz nauczycielami i innymi pracownikami szkoły (pedagog szkolny).

Szkoła ma nieodpłatnie udostępniać pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania albo higienistce szkolnej gabinet profilaktyki zdrowotnej. W przypadku braku szkolnego gabinetu dentystycznego, organ prowadzący będzie musiał podpisać umowę z dentobusem lub przychodnią wykonującą świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży finansowane ze środków publicznych.

Monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami znajdzie się w kompetencjach wojewodów oraz Instytutu Matki i Dziecka. Nowe przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wyjątek stanowi jeden przepis, który zacznie obowiązywać 1 stycznia 2020 r.

 

Źródło:
  1. https://www.gov.pl/web/zdrowie/rzad-przyjal-projekt-ustawy-o-opiece-zdrowotnej-nad-uczniami

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.