Krajowa Izba Fizjoterapeutów we współpracy z Zespołem Tematycznym ds. Nauki  przyznają środki na rozwój naukowy środowiska. Na co można dostać pieniądze? Do kiedy trzeba złożyć wniosek? Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać dofinansowanie?

Jeśli jesteś fizjoterapeutą i regularnie opłacasz składki członkowskie, możesz starać się o dofinansowanie do Twojej pracy badawczej w postaci zwrotu kosztów związanych z uzyskaniem doktoratu, habilitacji czy też profesury. Możesz również uzyskać pomoc finansową w celu opublikowania interesujących wyników prowadzonych przez Ciebie badań w renomowanych periodykach naukowych.

Terminy naborów wniosków:

 • I nabór – w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia;
 • II nabór – w okresie od 1 maja do 31 sierpnia;
 • III nabór – w okresie od 1 września do 31 grudnia;

Wnioski o przyznanie środków finansowych z budżetu KIF na rozwój naukowy można składać:

 • w postaci elektronicznej, pod adres: biuro@kif.info.pl;
 • w formie tradycyjnej, przesyłając wniosek z dopiskiem „Grant naukowy KIF” pod adres: Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa;

Środki służą dofinansowaniu:

 • Prac badawczych o charakterze klinicznym, których rezultaty mają przełożenie praktyczne;
 • Opracowań teoretycznych (przegląd systematyczny lub metaanaliza) w celu zwiększenia poziomu wiedzy na temat fizjoterapii klinicznej lub prac rozwojowych, opracowań, wdrożeń technologicznych, patentów i badań, których bezpośrednim celem są zmiany systemowe dotyczące opieki fizjoterapeutycznej;
 • Wspierania działalności naukowej oraz badawczo-rozwojowej , która pozwoli wnioskodawcy podnieść kwalifikacje i zdobyć stopień lub tytuł naukowy

Środki KIF mogą być przyznane wyłącznie na:

 • Pokrycie kosztów publikacji lub serii artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej z Impact Factor typu Open Acces;
 • Pokrycie kosztów związanych z wszczęciem i realizacją postępowania o nadanie stopnia doktora albo postępowania habilitacyjnego albo tytułu naukowego profesora;

Dofinansowaniu mogą podlegać wyłącznie:

 • Opłata za bezpośrednie koszty wydawnicze w periodyku typu Open Acces z listy filadelfijskiej. Zaakceptowany i przyjęty do druku manuskrypt albo opublikowany artykuł z faktury wystawionej przez wydawcę na wnioskodawcę;
 • Opłata za koszty zakończonego pozytywnie postępowania o nadanie stopnia doktora, postępowania habilitacyjnego albo tytułu naukowego profesora, wynikająca z faktury wystawionej na kandydata do stopnia lub tytułu naukowego przez jednostkę przeprowadzającą postępowanie;

Dofinansowaniu nie podlegają:

 • Opłaty za wydanie publikacji albo przeprowadzenie postępowania awansowanego, jeśli zostały pokryte ze źródła innego niż własnych środków wnioskodawców lub współautorów;
 • Koszty korekty, tłumaczeń językowych, analiz statystycznych rezultatów badań;
 • Opłata za uzyskanie zgody komisji bioetycznej na realizację badań;

Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba fizyczna, która:

 1. Wpisana do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów.
 2. Nie została zawieszona w prawie wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
 3. Nieskazana prawomocnym wyrokiem sądu na umyślnie popełnione przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
 4. Nie została pozbawiona praw publicznych i nie został wobec niej orzeczony zakaz wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
 5. Nie wykazuje zaległości z tytułu opłaty składek członkowskich.

Do wniosku należy dołączyć podstawową dokumentację:

 • Autoreferat dotyczący publikacji lub dorobku naukowego – w zależności od charakteru wniosku;
 • Odbitki publikacji lub cyklu artykułów. Jeśli nie wyszła drukiem – należy dołączyć oficjalną decyzję z periodyku, że przyjęto ją do druku oraz manuskrypt z numerem DOI;
 • Kopię rozprawy naukowej (np. maszynopis pracy doktorskiej, monografię habilitacyjną, itp.);
 • Dokumentację związaną z wnioskiem o dofinansowanie. W przypadku postępowań awansowych konieczne jest również dołączenie kopii dyplomów lub zaświadczeń o uzyskaniu stopnia lub tytułu naukowego;
 • Pisemne oświadczenie, że koszty objęte wnioskiem zostały opłacone wyłącznie z własnych środków wnioskodawcy lub współautorów oraz nie będą, w przypadku dofinansowania ze środków KIF, sfinansowane z żadnego innego źródła. W przypadku pracy zbiorowej – oświadczenie składają wszyscy współautorzy;
 • Faktury;

Procedura rozpatrywania wniosków

Złożone wnioski – zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym – rozpatrzy zespół tematyczny ds. nauki.

Ocena merytoryczna polega na :

 • Sporządzeniu indywidualnych pisemnych opinii przez dwóch losowo wybranych członków zespołu rekomendujących dopuszczenie wniosku do II etapu;
 • II etap polega na weryfikacji specjalistycznej dokonywanej przez niezależnych recenzentów zewnętrznych (dwóch do danego wniosku), wybranych przez zespół z głosowaniu niejawnym;
 • Na podstawie dokonanych w ten sposób ocen powstanie lista rankingowa;
 • Zespół dokona wyboru wniosków rekomendowanych do sfinansowania, biorąc pod uwagę środki przeznaczone na ten cel w budżecie KIF. Następnie za pośrednictwem wiceprezesa ds. nauki i edukacji przekaże listę rekomendowanych wniosków do rozpatrzenia Prezydium Krajowej Radny Fizjoterapeutów. Co istotne, w skrajnych przypadkach (np. ze względu na niski merytoryczny poziom ocenianych wniosków) w danej edycji może nie rekomendować prezydium Krajowej Rady jakiegokolwiek dofinansowania. Natomiast w sytuacji dużej liczby wysoko punktowanych w rankingu wniosków, ze względu na ograniczenia budżetowe zespół może rekomendować częściowe dofinansowanie;
 • Prezydium podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu środków lub odmowie ich przyznania;
 • Pozytywna decyzja o dofinansowaniu stanowi podstawę do wypłaty środków na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Pieniądze trafiają do wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji przez prezydium;

Osoba, której przyznano dofinansowanie może wystąpić z kolejnym wnioskiem nie wcześniej niż dwa lata od dnia podjęcia przez prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów decyzji o przyznaniu dofinansowania.

Więcej szczegółów oraz formularze wniosku: https://kif.info.pl/program-przyznawania-srodkow-finansowych-na-rozwoj-naukowy/?fbclid=IwAR2MUFiq2JetfSs2gP1bOjI0gM6jBDTSnnzyKeHEVu111Iwx6qDNtQ4E_Ic

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.