Minister Elżbieta Rafalska podpisała program Opieki Wytchnieniowej. Skorzystać z niego będą mogli członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną.

Bardzo nam zależało na tym, żeby zapewnić wsparcie opiekunom, żeby mogli choć chwilę odpocząć, mając świadomość, że ich najbliższa osoba jest bezpieczna i ma zapewnioną fachową opiekę – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Program „Opieka wytchnieniowa” finansowany będzie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.  Skorzystają z niego członkowie rodzin a także opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi/osobami niepełnosprawnymi. Na jego realizację zarezerwowano w 2019 roku 110 mln złotych.

Cele programu

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • a także osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

Krótko mówiąc, program stworzy możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy.

Opieka wytchnieniowa może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków.  Stworzy też możliwość zapewnienia zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Adresaci programu

Program adresowany jest do gmin i powiatów. Zakłada finansowe wsparcie samorządów (do 80 proc. kosztów realizacji zadania) w zakresie świadczenia opieki wytchnieniowej. Na przykład pobytu dziennego, pobytu całodobowego lub w formie poradnictwa specjalistycznego. W tym psychologicznego lub terapeutycznego oraz w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Zapewnienie opiekunom wsparcia w postaci opieki wytchnieniowej to jedno z założeń Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Ustawa dotycząca utworzenia Funduszu Solidarnościowego weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Fundusz ma celu wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych.

Terminy składania wniosków:

  • 30 kwietnia – gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody;
  • 17 maja – wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z programu wraz z listą rekomendowanych wniosków ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego;
  • 31 maja – minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów;

 

Źródło:
  1. elzbietarafalska.pl

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji o nowych publikacjach - zapisz się do naszego newslettera.